Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
1. Apgyvendinimo Kalvarijos socialinės globos namuose tvarka:
1.1. globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589) ir kitais galiojančiais teisės aktais;
1.2. Kalvarijos socialinės globos namai (toliau - globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis - užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
2.2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas į socialinės globos namus (išduotas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų);
2. Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:
2.1. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
2.2. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukreipimas dėl apgyvendinimo globos namuose (išduotas nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų);
2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2.4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
2.5. socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio ar kt. pažymėjimas);
2.6. neįgaliojo (invalido) pažymėjimas, (neįgalumo nustatymo pažyma) ir specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1 forma);
2.7. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2 forma);
2.8. pažyma apie gaunamos pensijos dydį;
2.9. medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (F-046/a);
2.10. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
2.11. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
2.12. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;
2.13. kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;
2.14. kompensuojamų vaistų pasas.

3. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:
3.1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir rajono savivaldybės administracijos  – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;
3.2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens – paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.